Asvarsområder og kompetencer

 

Beskrivelse af
ansvarsområder og kompetencer
for råd og udvalg i Jerusalemskirken
Vedtaget på halvårsmødet november 2008

 

 

Menighedsrådet

Medlemmer: Formand, sekretær, menighedsforstander, præster tilknyttet menigheden, menighedens kasserer, formanden for pastoraludvalget, formanden for finansudvalget og formanden for kirkeværgeudvalget.

Opgaver:

Forretningsmæssig ledelse af menigheden
Fastsættelse af budgetter på baggrund af forslag fra finansudvalget
Budgetopfølgning
Modtagelse af skriftlig orientering om arbejdet i ledergruppen, pastoraludvalg, kirkeværgeudvalg og finansudvalg
Forberedelse af halvårsmøderne – herunder valg - tilsætter 2 personer til forslagsudvalget Administration af Ungdomskontoen
International menighed
Kontakt til landsledelse og årskonference
Økumeniske kontakter

Komptence:

Menighedsrådet er menighedens besluttende myndighed mellem halvårsmøderne.

Vurderer om der skal indkaldes til et ekstraordinært menighedsmøde for at træffe en beslutning f.eks. om et større projekt, en væsentlig budgetoverskridelse, eller en høring af meningheden i forhold til en beslutning.
Henvendelser, herunder ansøgninger til landsledelsen.
Ønske om budgetoverskridelse fra ledergruppen, kirkeværgeudvalget, eller efter egen beslutning. Administration af Ungdomskontoen.
Fondsbestyrelse for Agerup Møllers Fond. (Nedlagt 2010)

Ledergruppen

Medlemmer:
De ansatte præster samt 4 valgte medlemmer (vælges for 2 år og afgår på skift)

Opgaver:
Menighedens udvikling – herunder den dicipelskabende proces
Opfølgning på og koordinering af menighedens vedtagne planer
Udvikling af visioner og strategiplan til halvårsmødets godkendelse
Kontakt til samtlige arbejdsgrene
Ledergruppens opgaver dækker følgende:

Kontakt
Opgaverne her er:
Evangalisation, kontaktskabende aktiviteter, søgergudstjenester (p.t. Gospelgudstjenester, Rytmiske Gudstjenester), Alpha-kurser, opsøgende virksomhed, koncerter, evangelisationsprojekter, musik og teknik ved gudstjenester.

Fællesskab
Opgaverne her er:
Opbygning af netværk, undervisning om medlemskab, lejre, weekends, almindelige gudstjenester, kirkelige handlinger, besøgstjeneste, integrering i bibelgrupper/netværk og nye menighedsaktiviteter.

Vækst i troen
Opgaverne her er:
Smågruppearbejde, missionsarbejde, bedegrupper, forbønsteam, sjælesorg, redskaber og materialer til åndelig vækst, andagtslitteratur, bogsalg.

Tjeneste
Opgaverne her er:
Al undervisning, lederuddannelse, dygtiggørelse af ledere i forskellige menighedstjenester, udvikling af nye ledere, kurser og seminarer, alle tjenester i menigheden.

Alle arbejdsgrene herunder missionsforum er knyttet til ledergruppen, således at ledergruppen holder sig orienteret om udviklingen og støtter ved behov.

Kompetence
Opgaverne her er:
Udførelse af opgaver i henhold til fremlagte planer og indenfor det vedtagne budgets rammer.
Dannelse af arbejdsgrupper og teams som kan udføre de forskellige opgaver.
Godkendelse af ledere til forskellige opgaver.
Fremsender ønsker til budget til finansudvalget i august måned.
Fremlægger vision og strategiplan til halvårsmødet i efteråret.
Vurderer vision og handlingsplan på halvårsmødet i foråret.

De ansatte præster

Opgaver:
Definitioner og prioriteringer af præsternes arbejde udarbejdes i et samarbejde mellem præsterne og pastoraludvalget.

Kompetencer:
Menighedens daglige ledelse.
Menighedsforstanderen er leder for det ansatte personale.
Repræsentation i diverse råd og udvalg.
Træffer de daglige beslutninger indenfor fastsatte rammer.
Er ansvarlige for den vedvarende tænkning og initiativtagere omkring menighedens udvikling og vækst.
Er ansvarlige for menighedens gudstjenester og kirkelige handlinger.
Er ansvarlige for al undervisning og forkyndelse.
Er ansvarlige i forhold til Metodistkirkens organisation og ledelse.

Pastoraludvalget
Personer:
Formand, 3 medlemmer, 1 årskonferencerepræsentant (ifølge KO2001 §258) skal udvalget bestå af 5-9 personer, hvoraf en skal være en yngre voksen og en må være en ung. Ingen medlemmer må være i nærtstående familieforhold til hinanden eller til præsterne. De tre direkte valgte skal vælges for 3 år ad gangen og afgå på skift).

Opgaver:
Forhold vedrørende præsterne tilknyttet Jerusalemskirken i henhold til kirkeordningens forskrifter.
Behandling af ansøgninger om anbefaling til kandidatur til tjeneste som ordineret, samt andre opgaver som foreskrevet af Metodistkirkens Lære & Kirkeordning.
Andet ansat personale der sorterer under menighedsforstanderen.

Kompetence:
Beskrevet i Metodistkirkens Lære & Kirkeordning.
Kontakt til Distriktsforstanderen.
Medarbejderudviklingssamtaler med præsterne.
Tilsyn med præsternes arbejdsforhold herunder årligt syn af bolig – istandsættelse o.l. i samråd med kirkeværgerne.
Kontakt til distriktsforstanderen ved præsteskifte.
Ansvarlig ved præstejubilæer o.l.

Finansudvalget
Personer:
Formand, 2 medlemmer, kassereren, menighedsforstanderen.

Opgaver:
Budgetlægning (ønsker til budgettet modtages fra ledergruppen, kirkeværgeudvalget, menighedsrådet o.a.)
Arbejde for forøgelse af menighedens indtægter gennem bidrag fra medlemmerne (forpligtelseserklæringer, aftaler, gavebreve, testamenter), diverse fondsmidler og andet.
Rejse midler til aktuelle projekter (kan uddelegeres).

Kompetence:
Fremlægger i efteråret budgetforslag for menighedsrådet til godkendelse – samt følger løbende og giver forslag til revision af budget til halvårsmødet i foråret.
Giver vurdering af eventuelle budgetoverskridelser til menighedsrådet.
Henvendelse til menighedens medlemmer vedrørende bidrag (i forhold til Metodistkirkens vedtagelser) samt om forøgelse af bidrag samt arv.
Forvaltning af menighedens formue mellem halvårsmøderne.
Fremlæggelse af regnskab på halvårsmødet.
Fremlæggelse af budget på halvårsmødet.

Kirkeværgeudvalget
Personer:
Formand, 4 medlemmer, 1 repræsentant fra Den Internationale Menighed. 1. fastansat præst. Udvalget kan inddrage yderligere medlemmer.

Opgaver:
Ansvaret for menighedens ejendomme og lokaliteter.
Vedligeholdelse, reparation, rengøring, renholdelse af udenomsarealer.
Menighedens udlejningsvirksomhed.
Udarbejdelse af prioriteret vedligeholdelses- og renoveringsplan til godkendelse på pastoratskonferencen.

Kompetence:
Udførelse af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i henhold til fremlagte planer og indenfor det vedtagne budgets rammer.
Fastsættelse af leje.
Vurdere arrangementer i forhold til brandmyndigheder.
Ansvarlige for kirkens lokaler overfor brandmyndigheder og sundhedsmyndigheder.
Fremsender ønsker til budget til finansudvalget i august måned.
Fremlægger vedligeholdelsesplan til halvårsmødet i efteråret.