Jerusalemskirkens ledelsesstruktur

Beskrivelse af ansvarsområder og kompetencer for råd og udvalg i Jerusalemskirken Vedtaget på pastoratskonferencen d. 31. marts 2020

Menighedsforstanderen/præster
De af Metodistkirkens biskop udnævnte præster for menigheden
Opgaver
Præcise prioriteringer af præsternes arbejde udarbejdes i et samarbejde mellem præsterne og pastoraludvalget.
Kompetencer/opgaver
Leder sammen med menighedsråd Jerusalemskirken i henhold til de i Metodistkirkens kirkeordning relevante paragraffer.
Menighedens daglige ledelse.
Menighedsforstanderen er leder for det ansatte personale. Repræsentation i diverse råd og udvalg. Træffer de daglige beslutninger indenfor fastsatte rammer. Menighedens udvikling, herunder udvikling af ledere. Opfølgning på og koordinering af menighedens vedtagne planer Udvikling af tanker og planer til pastoratskonferencens godkendelse Kontakt til samtlige arbejdsgrene At forme og lede gudstjenestelivet og meningens tilbud om fordybelse og trosudvikling Udarbejder forslag til budget for menighedsliv (Kontaktskabende, fordybende, lederudviklende aktiviteter) og har råderet over dette budget når det er vedtaget. Er ansvarlige for den vedvarende tænkning og initiativtagere omkring menighedens udvikling og vækst. Er ansvarlige for menighedens gudstjenester og kirkelige handlinger. Er ansvarlige for al undervisning og forkyndelse. Er ansvarlige i forhold til Metodistkirkens organisation og ledelse.

Menighedsrådet
Medlemmer: Formand, sekretær, menighedsforstander, præster tilknyttet menigheden, menighedens kasserer, formanden for pastoraludvalget, formanden for finansudvalget, formanden for kirkeværgeudvalget og 2 direkte valgte medlemmer.
Opgaver
Menighedsrådet samarbejder med menighedsforstanderen om ledelsen af menigheden, herunder udarbejdelse af langtidsplaner, lederudvikling og koordineringen af aktiviteter. Fastsættelse af budgetforslag på baggrund af forslag fra finansudvalget Budgetopfølgning Modtagelse af rapporter om arbejdet i pastoraludvalg, kirkeværgeudvalg og finansudvalg. Forberedelse af pastoratskonferencen – herunder valg - tilsætter 2 personer til forslagsudvalget Administration af Ungdomskontoen Har opsyn med Den Internationale menighed Kontakt til Metodistkirken Landsledelse og årskonference Økumeniske kontakter Kompetencer
Menighedsrådet er menighedens besluttende myndighed mellem pastoratskonferencer. Vurderer om der skal indkaldes til et ekstraordinært menighedsmøde for at træffe en beslutning f.eks. om et større projekt, en væsentlig budgetoverskridelse, eller en høring af menigheden i forhold til en beslutning. Henvendelser, herunder ansøgninger til landsledelsen. Administration af Ungdomskontoen. Fastsættelse af priser vedr. udlejning af kirkens lokaler.

Pastoraludvalget
Personer: Formand, og 5 medlemmerherunder en af årskonferencerepræsentanterne. (ifølge KO2001 §258) skal udvalget bestå af 5-9 personer, hvoraf en skal være en yngre voksen og en må være en ung. Ingen medlemmer må være i nærtstående familieforhold til hinanden eller til præsterne. De valgte skal vælges for 3 år ad gangen og afgå på skift).
Opgaver
Forhold vedrørende præsterne tilknyttet Jerusalemskirken i henhold til kirkeordningens forskrifter. Behandling af ansøgninger om anbefaling til kandidatur til tjeneste som ordineret, samt andre opgaver som foreskrevet af Metodistkirkens Lære & Kirkeordning. Andet ansat personale der sorterer under menighedsforstanderen.
Kompetencer
Beskrevet i Metodistkirkens Lære & Kirkeordning. Kontakt til Distriktsforstanderen. Medarbejderudviklingssamtaler med præsterne. Tilsyn med præsternes arbejdsforhold herunder årligt syn af bolig – istandsættelse o.l. i samråd med kirkeværgerne. Kontakt til distriktsforstanderen ved præsteskifte. Ansvarlig ved præstejubilæer o.l.

Finansudvalget
Personer Formand, 2 medlemmer, kassereren, en af kirkens præster.
Opgaver
Budgetlægning (ønsker til budgettet modtages fra menighedsforstanderen, kirkeværgeudvalget, menighedsrådet o.a.) Arbejde for forøgelse af menighedens indtægter gennem bidrag fra medlemmerne (forpligtelseserklæringer, aftaler, gavebreve, testamenter), diverse fondsmidler og andet. Rejse midler til aktuelle projekter (kan uddelegeres).
Kompetencer
Fremlægger omkring nytår budgetforslag for menighedsrådet til godkendelse. Fremlægger regnskaber og budget til pastoratskonferencen Giver vurdering af eventuelle budgetoverskridelser til menighedsrådet. Henvendelse til menighedens medlemmer vedrørende bidrag (i forhold til Metodistkirkens vedtagelser) samt om forøgelse af bidrag samt arv. Forvaltning af menighedens formue mellem pastoratskonferencer.